Yüksek Seçim Kurulunun Görev Ve Yetkileri

Yüksek Seçim Kurulu, ülkemizdeki seçimlerin başlamasından bitimine kadar başta Anayasa olmak üzere; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile diğer seçim kanunlarına uygun olarak seçimlerin yönetim ve denetim işlemlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlayacak düzenlemeleri yapan, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları inceleyen ve kesin olarak karara bağlayan, seçim sonuçlarını güvenli ve hızlı bir şekilde kamuoyuna duyuran Anayasal bir Kuruldur.

Yüksek Seçim Kurulunun temel görev ve yetkileri, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79’uncu maddesi ile 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 14’üncü maddesinde ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddelerdeki görev ve yetkiler dışında 298 sayılı Kanun’un diğer maddeleri, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu ve diğer kanunlarda da Yüksek Seçim Kuruluna verilmiş olan görevler bulunmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre Yüksek Seçim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

 

A.ANAYASA’DA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak. (md 79/2)

 

2- Seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. (md 79/2)

 

3- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçim tutanaklarını kabul etmek. (md 79/2)

 

4- Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde oy kullanılması ve oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirleri tespit etmek. (md 67/5)

 

B. 298 SAYILI SEÇİMLERİN TEMEL HÜKÜMLERİ VE SEÇMEN KÜTÜKLERİ HAKKINDA KANUN’DA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

a) 14’üncü Maddede Sayılan Görev ve Yetkiler:

 

1-Seçimlerde, içine oy pusulası konulacak yeteri kadar özel zarfı, belirleyeceği üye veya üyelerinin veya imal ve teslim yerinde yetki vereceği ilçe seçim kurulu başkanı veya il seçim kurulu başkanı ya da üyesi hâkim veya hâkimlerinin devamlı gözetim ve denetimi altında yaptırmak ve bu zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek.

 

2-Özel zarfların imali için gerekli “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigran kalıpları ile zarf ölçü kalıplarını yaptırıp gerekli miktarda kâğıt ve zarf imalinden sonra saklamak.

 

3-Katlanıp bir kenarı yapıştırıldıktan sonra zarf hâline gelebilen “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranını taşıyan birleşik oy pusulalarını, her (400)’ü ve her (400)’lük paketi, aynı numarayı taşımak üzere bastırmak ve her sandık için bir paket, ilçe seçim kurullarına zamanında ulaştırmak.

 

4-298 sayılı Kanun’da söz konusu edilen bütün işlemlerin gerektirdiği form, evrak, liste ve görme engelli seçmenlerin kullanabilmesi için oy pusulalarına uygun şablon gibi her türlü basılı kâğıdın tasarım ve baskısını yaptırmak, il ve ilçe seçim kurullarına zamanında ve ihtiyacı kadar ulaşımını sağlamak.

 

5-Tüzüklerine göre ilk genel kongresini yapmış olup, illerin en az yarısında ve en az altı ay evvel il ve ilçe teşkilatını kurmuş bulunan siyasi partilerin adlarını, 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin on birinci bendinde belirlenen esaslar dahilinde ilçe seçim kurullarının yeniden kurulması için öngörülen ayların ikinci haftasında tespit ve ilan etmek.

 

6-İl ve ilçe seçim kurullarının teşekkülünü sağlamak.

 

7-İl seçim kurullarının teşekkülüne, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılacak itirazları, oy verme gününden önce ve itiraz konusunun gerektirdiği süratle, kesin karara bağlamak.

 

8-Adaylığa ait itirazlar hakkında bu Kanun ve özel kanunları gereğince kesin karar vermek.

 

9-İl seçim kurullarınca, oy verme günü işlemleri hakkında verilmiş olan kararlara karşı yapılan itirazları derhal inceleyip kesin karara bağlamak.

 

10-İl seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklara karşı yapılan itirazları inceleyip kesin karara bağlamak.

 

11-Seçimlerden sonra kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, alt kurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak.

 

12-İl seçim kurulları başkanlıklarınca seçim işlerinin yürütülmesi hakkında sorulacak hususları derhal cevaplandırmak ve seçimin bütün yurtta düzenle yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak ve bu hususta gereken genelgeleri zamanında yapmak.

 

13-Seçime katılabilecek siyasi partileri tespit ve seçimin başlangıç tarihinden on gün, seçimin yenilenmesi hâlinde yenileme kararının ilanından sonraki beş gün içinde ilan etmek.

 

14-Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü kuruluş ve işleyişi ve diğer çalışma konuları ile ilgili ilkeleri belirlemek, yönetmelikleri yayımlamak, programlarını yapmak ve denetlemek.

 

15-Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun oluşturulmasını ve yurt dışında bulunan vatandaşların oy kullanmalarını sağlamak üzere gerekli düzenlemeleri yapmak.

 

16-Yurt dışı seçim iş ve işlemlerinde seçim takvimi süresince Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunun verdiği görevleri yapmak üzere, ihtiyaç görülmesi hâlinde, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak bu Bakanlık mensupları arasından en az daire başkanı seviyesinde görevlendirme yapmak.

 

17-Seçim türüne göre sandık bölgesi seçmen sayısını belirlemek.

 

18-Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda, vali veya il seçim kurulu başkanının oy verme gününden en geç bir ay önce talepte bulunması hâlinde, o yerdeki sandıkların en yakın seçim bölgelerine taşınmasına, sandık bölgelerinin birleştirilmesine, muhtarlık seçimleri hariç olmak üzere seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesine ve bu hususların ilanına karar vermek.

 

19-Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin, muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına, oy kullanılmasına, sayım ve döküm ile birleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

 

b) 14’üncü Madde Dışındaki Maddelerde Sayılan Başlıca Görev ve Yetkiler:

 

1-Seçmen sayısı 25.000`i aşan ilçelerde seçim evrakının dağıtım ve toplanması, sandık kurul başkanları ve en az bir üyenin eğitimi ile sandık kurullarından sonuçların alınması ve birleştirilerek bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna teslim görevini niyabeten yerine getirmek amacıyla oluşturulacak geçici ilçe seçim kurullarının çalışma usul ve esasları, kurulacağı ilçeler ile sayısı ve görev süresini belirlemek. (md 18/3)

 

2-Sandık kurullarının kurulacağı tarihi tespit ve ilan etmek. (md 24/1)

 

3-Sandık kurullarının asıl ve yedek üyelerinin göreve başlayacağı tarihi, her seçim çevresinin yerel özelliklerini göz önüne alarak tespit etmek. (md 24/2)

 

4-Seçmen kütüğünün düzenlenmesine dair usul ve esasları belirlemek. (md 33/1)

 

5-Seçmen kütüğünün düzenleme, sürekli güncelleştirme ve genel denetleme kural, yöntem ve teknikleriyle Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünün bilgi işlem; ilke, kural ve yöntemlerini genelge ile belirlemek. (md 33/2)

 

6-Seçmen kütüğünde yer alan bilgilerin güncellenmesinde dayanak olarak alınacak diğer belgelerin toplanma kural ve yöntemlerini belirlemek. (md 33/3)

 

7-Seçmen bilgilerinin güncelleştirilmesine esas olacak nitelikteki yargı kararları, vatandaşlığın kaybı veya yeniden kazanılması, ölüm ve ikametgâh değişikliğine dair bilgi ve veriler haricinde; seçmen bilgilerinin güncelleştirilmesine neden olacak diğer belgelerin toplanmasına ilişkin kural ve yöntemleri belirlemek. (md 33/3)

 

8-Seçmen kütüğüne yazımda seçmene ait eksik bilgilerin tamamlanmasına dair kuralları belirlemek ve yayımlamak. (md 34/5)

 

9-Adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresi bilgileri esas alınarak oluşturulacak yurt dışı seçmen kütüğünün oluşturulma usul ve esaslarını belirlemek. (md 35/1)

 

10-Yurt dışı seçmen listelerini, yurt dışı seçmen kütüğünü esas alarak oluşturmak ve elektronik ortamda ilan etmek. (md 35/2)

 

11-Askı listesinde seçmene ait bilgilerin bir tek seçmeni tanımlayıp tanımlamadığının kontrolü için araştırılması lazım gelen unsurlardan 41’inci maddenin dördüncü fıkrasında yer alanlar dışında, hangi durumların itiraz üzerine veya resen ilçe seçim kurulu başkanınca karara bağlanacağını belirlemek. (md 41/4)

 

12-Seçmen bilgi kâğıdının seçim çevrelerinin özelliklerine göre gönderilme veya dağıtılmasına dair esasları tespit etmek. (md 44/1)

 

13-Seçmen kütüğü il ve ilçe listelerinin çıkarılma, gönderilme ve saklanma kural ve yöntemlerini belirlemek. (md 45/3)

 

14-Ülke, il ve ilçe düzeyinde düzenlenmiş seçmen listelerinin; düzenleme, siyasi partilerin inceleme kural ve sürelerini belirlemek. (md 45/4)

 

15-Seçmen kütüğünü saklama ve inceleme kurallarını belirlemek ve yayımlamak. (md 47/3)

 

16-Seçmen kütüklerinin seçimlere katılma yeterliliğini taşıyan siyasi partilere bilgisayar ortamında veya liste düzeyinde verilmesi için ödenecek tutarı belirlemek. (md 47/4)

 

17-Yazım ve denetleme işlerinde görevlendirileceklerin ödev ve yetkileriyle yazım hazırlıkları, yazım ve denetimin yapılış ve yazım ve denetim formlarının şekilleri ve bunların ne gibi bilgileri taşıyacağı, ne suretle doldurulacağı, yazımda, denetlemede ve sürekli ara çalışmalarda ne cins evrak kullanılacağı, evrakın teslimi, yazımın denetlenmesi ilke, yöntem ve kurallarını belirlemek. (md 32/2)

 

18-Görüntülü propaganda için TRT’ye teslim edilecek görüntülerin hangi süre içinde TRT’ye teslim edileceğini ve TRT’deki gösterilme zamanlarını düzenlemek; bu görüntülerde suç teşkil eden bir husus bulunduğu takdirde bunların yayımına izin vermemek. (md 52/2)

 

19-TRT radyo ve televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının, tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılmasını sağlamak. (md 52/6)

 

20-TRT televizyonlarında seçime katılan siyasi partiler adına yayınlanacak propaganda konuşmalarında asılacak parti bayrağının büyüklüğünü ve asılacağı yeri belirlemek. (md 52/7)

 

21-TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre, özel radyo ve televizyonlarda ulusal düzeyde yapılacak siyasi partilerin propaganda konuşmalarını tanzim etmek ve denetlemek. (md 52/9)

 

22-TRT’de radyo ve televizyon yayını için başvuran partiler arasında, bunların birer temsilcisiyle TRT temsilcileri önünde ad çekerek yayın zaman ve sıralarını tayin etmek; yayınların başlangıç saatini, partilerin sayısı ve en uygun dinleme imkânlarını göz önüne alarak kararlaştırmak. (md 54)

 

23-Siyasi partiler adına TRT’de radyo ve televizyon ile yapılacak konuşmalar için ses ve görüntü alma cihazı ile kaydı esnasında hazır bulunacak bir Kurul üyesini görevlendirmek; bu konuşmaları kaydeden bant ve sair araçları saklamak. (md 55/1)

 

24-Seçimlerin başlangıç tarihinden oy verme gününün bitimine kadar gerçekleştirilecek özel radyo ve televizyon yayınlarının yayın ilkelerini belirlemek. (md 55A/3)

 

25-Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonların hangileri olduğunu belirlemek ve buna ilişkin kararı Resmî Gazete’de yayımlatmak. (md 55A/6)

 

26-Ülke çapında yayın yapan özel radyo ve televizyonlarca yapılacak yayınların, yayın esaslarına uygunluğunun gözetim, denetim ve değerlendirilmesini yapmak. (md 55A/4)

 

27-Basın, iletişim araçları ve internet üzerinden yapılacak propagandaların ve yayınların ilkelerini belirlemek. (md 55B/4)

 

28-Seçimin başlangıç tarihinden itibaren, seçim propaganda süresinin sona erdiği tarihe kadar, siyasi partiler ve adaylar tarafından, parti bayrağı, afiş, poster, pankart ve benzeri malzemelerin kullanılması; belediyelere ait veya ticari amaçlı sabit ilan ve reklam yerlerinin siyasi propaganda amacıyla kullanılması ile kamuya açık alanlara yerleştirilmiş görüntülü reklam ve ilan yapmaya uygun sabit dijital reklam panoları vasıtasıyla görüntülü propaganda ile ilgili usul ve esasları belirlemek. (md 60)

 

29-Oy verme kabinlerinin ölçü ve standartlarını, oy vermenin gizliliğini sağlayacak şekilde belirlemek ve yaptırmak. (md 68/3)

 

30-Zorunlu hâllerde, oy sandıklarının standartlarında gerekli değişiklikleri yapmak. (md 68/4)

 

31-Seçimlerde kullanılacak mühür, mürekkep ve ıstampayı belirlemek. (md 68/5)

 

32-İl ve ilçe seçim kurulları ile sandık kurulları mühürlerini ve seçim işleri için mahallerinde sağlanamayan gerekli her çeşit kırtasiye ve gereçleri zamanında il ve ilçe seçim kurullarına göndermek ve o seçimde hangi malzemenin sandık kurulu başkanlarına teslim edileceğini belirlemek. (md 68/6)

 

33-Üçten fazla sandık konulan binalarda bina sorumlularının görev esaslarını belirlemek. (md 74)

 

34-Ön yüzünün sol üst köşesinde Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu amblemi yer alacak şekilde filigranlı kâğıttan oy zarflarını hazırlatmak. (md 78/2)

 

35-Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde kurulan sandıklarda uygulanacak esasları belirlemek. (md 85/A)

 

36-Sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliğinin belirlenmesinde hangi resmî belgelerin kabul edileceğini seçimlerin başlangıcında tespit ve ilan etmek. (md 87/1)

 

37-Yurt dışı seçmenlerin oy kullanmasında; “sandık”, “gümrük kapılarında oy kullanma” veya “elektronik oylama” yöntemlerinin birlikte veya ayrı ayrı uygulanmasına, seçim türüne ve yabancı ülkenin durumuna göre, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak karar vermek. (md 94A/1)

 

38-Dışişleri Bakanlığınca, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanmalarına yönelik iş ve işlemlerde kullanılacak olan bilişim altyapısının oluşturulması ve güvenliği için alınacak gerekli tedbirlere ilişkin usul ve esasları belirlemek. (md 94A/1)

 

39-Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler için düzenlenecek oy verme gün takvimine ilişkin usul ve esasları belirlemek. (md 94C/1)

 

40-Gerektiğinde, yabancı ülkedeki seçmen sayısı gözetilerek oy kullanma gün süresini, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak kısaltmak. (md 94C/1)

 

41-Yabancı ülkenin durumunu göz önünde tutarak seçmenlerin hangi yurt dışı temsilciliğinde ve mahalde tatil günleri dâhil yirmi dört saat, hangilerinde daha az süre ile oy kullanabileceğine, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak karar vermek ve bu kararı elektronik ortamda ilan etmek. (md 94C/1)

 

42-Hangi yurt dışı temsilciliğinde ve mahalde sandık kurulacağını, sandık kurulunun hangi görevlilerden oluşturulacağını Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak belirlemek. (md 94C/2)

 

43-Özel olarak imal ettirdiği oy pusulası ile özel renkte bastırılmış oy zarflarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna göndermek. (md 94C/5)

 

44-Yurt dışında kullanılacak olan oy sandıkları, oy kullanma kabinleri ve diğer oy kullanma araçlarının ebatları dâhil tüm özellikleri ile bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını, yabancı ülkenin durumunu göz önünde tutarak, Dışişleri Bakanlığının görüşünü alarak gerektiğinde farklı olarak belirlemek. (md 94C/5)

 

45-Dış temsilciliklerde kurulan sandık kurullarının ağzı mühürlü oy torbalarını Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırma yöntemlerini belirlemek. (md 94C/8)

 

46-Yurt dışında bulunan vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası aracılığıyla elektronik ortamda oy kullanabilmeleri amacıyla gerekli teknik alt yapıyı kurmak; güvenli oy kullanılabilmesi amacıyla seçmenler için şifre veya benzeri güvenlik tedbirleri ile mükerrer oy kullanılmasını engelleyecek önlemleri almak. (md 94D/1)

 

47-Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler için gümrük kapılarında kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabilmeleri için özel olarak imal ettirdiği oy pusulası ile özel renkte bastırılmış oy zarflarını oy verme gününden en geç üç gün önce ilgili ilçe seçim kurullarında bulunacak şekilde göndermek. (md 94E/2)

 

48-Yurt dışı seçmenlerin oy kullanılabileceği gümrük kapılarını ve hangi gümrük kapılarında tatil günleri dâhil yirmi dört saat, hangilerinde daha az süreyle oy kullanılabileceğini tespit etmek. (md 94E/3)

 

49-Gümrük kapılarında yapılacak oy verme işleminde görev alacak ilgili geçici gümrük kapısı seçim kurulu ile sandık kurullarının adedi, üyelerinin ve yedeklerinin sayısı ile hangi görevlilerden teşkil edileceğini belirlemek. (md 94E/4)

 

50-Sandık sonuç tutanaklarının düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek. (md 105/5)

 

51-İlçe seçim kurullarınca sandık sonuç tutanaklarının bilgisayar ortamında birleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek. (md 108/3)

 

52-İlçe seçim kurulunun düzenleyeceği birleştirme tutanakları ile birleştirme tutanak özetlerine 108’inci maddede belirtilen bilgilerin dışında yazılması gerekli görülen diğer bilgileri belirlemek. (md 108/4, 9)

 

53-İlçe seçim kurulunun düzenleyeceği birleştirme tutanakları ile tutanak özetlerinin düzenlenmesi ve seçim sonuçlarının üst seçim kurullarına gönderilmesine dair usul ve esasları belirlemek. (md 108/14)

 

54-İl seçim kurullarının teşekkülüne karşı kurulun teşkilinden itibaren en geç üç gün içinde yapılacak itirazları üç gün içinde karara bağlamak. (md 121)

 

55-Siyasi partilerin genel merkez yetkililerinin, muhtarlık bölgesi askı listelerine, tüm seçmen kütüğü ile ilgili olarak yaptığı şikâyet ve itirazları kesin karara bağlamak. (md 122/2)

 

56-Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün, muhtarlık bölgesi askı listelerine veya sandık bölgesi askı listelerine ilişkin şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların bir kez daha incelenip karara bağlanması taleplerini karara bağlamak. (md 124/1)

 

57-Muhtarlık bölgesi askı listelerine itiraz (md 122), sandık bölgesi askı listelerine itiraz (md 123) ve 124’üncü maddede yazılı şikâyet ve itirazların zaman, süre, inceleme ve sonuçlandırılma kurallarını, ilk askıdan en az bir ay önce yayınlamak. (md 124/2)

 

58-Adaylığa ilişkin olarak seçimin özelliğine göre kanunen seçimi idare ile görevli seçim kurullarına yapılan itiraz başvuruları üzerine verilen kararlar hakkında yapılan itirazları kesin olarak karara bağlamak. (md 125/3)

 

59-İl seçim kurulu ve başkanlarının şikâyet üzerine verecekleri kararlarla, sair kararlarına ve tutanaklar hakkında yapılacak itirazlar ile olağanüstü itirazları kesin olarak karara bağlamak. (md 130)

 

60-Her türlü seçimin devamı sırasında, Yüksek Seçim Kurulunun itiraz eylediği veya itiraz yolu ile verdiği kararlar dışında kalan işlemleri, tedbirleri ve sair muameleleriyle bu Kanun’da başka bir mercie şikâyet veya başvurma yolu gösterilmemiş fakat alt kurulların görevleri sınırlarını aşmış olan veya bu mahiyette bulunan kanuna aykırı hareketlerden dolayı seçme yeterliğine sahip olanlar, siyasi partiler veya bunların tüzüklerine göre kuruluş kademelerinin başkanları veya vekilleri, müşahitler, adaylar ve milletvekilleri tarafından yazılı olarak, doğrudan doğruya, Yüksek Seçim Kuruluna yapılan şikâyet başvurularını derhal ve kesin olarak karara bağlamak. (md 131)

 

61-Bütün yurtta veya gerekli görülen seçim çevrelerinde dokuz saatlik oy verme süresinin başlayış ve bitiş saatlerini tespit etmek ve seçim gününden en az bir hafta önce ilan etmek. (md 89)

 

62-Muhtarlık seçimlerinde, 101’inci maddede belirtilen geçersizlik sebeplerinin dışında oy pusulalarının hangi sebeplerle geçersiz sayılacağını belirlemek. (md 101/4)

 

63-Seçim kurulu başkan ve üyeleri ile 298 sayılı Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündelikleri 182’nci maddeye göre belirlenmiş tutarı geçmemek üzere belirlemek; yurt dışında görev yapanlara dört katına kadar gündelik ödenmesine karar vermek. (md 182)

 

64-TRT radyoları vasıtasıyla haber yayınları saatinde veya başka uygun saatlerde yayımlanacak bildirilerle; vatandaşın ilgisi uyandırılmak ve kendisine seçmen olmanın görev ve yetkileri hatırlatılmak suretiyle; seçmen kütüklerinin düzenlenmesi, ilk sayım ve yazım işlerinin yapılması, yeniden yapılacak yazım işlemleri, denetlemeler, sandık seçmen listelerinin düzenlenmesi, askıya çıkarılması ve askıdan indirilmesi, itiraz ve ilave kayıt işlemlerinin ne şekilde yapılacağı, seçmen bilgi kâğıtlarının dağıtılması ve oy verme konusunda yapılacak işlemler, sair lüzum görülen hususlarla birlikte süreler de belirtilerek duyurulmasını sağlamak. (ek md 1)

 

65-Gerektiğinde, seçimlerin başlangıcından ilçe birleştirme tutanağının düzenlenmesine kadar, ilçe seçim kurulu başkanlarının esas hâkimlik görevlerinin, HSK tarafından yetki verilecek başka hâkimlere gördürüleceği ilçe ve seçimleri belirlemek. (ek md 3)

 

66-Zorunlu gördüğü takdirde, adaylığa müracaat tarihi, müracaatların incelenmesi, adaylığa karşı itiraz, itirazların karara bağlanması, adayların geçici ve kesin ilanı gibi seçim işlemleri için 298 sayılı Kanun’da veya başka kanunlarda öngörülen tarihleri ve süreleri değiştirmek ve bu kararını gerekçesiyle birlikte derhal ilan etmek. (ek md 4)

 

67-Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında kullanılacak olan oy pusulalarının şekli; oy verme, oyların sayım ve dökümü, geçersiz oyların tespiti, sonuçların tutanağa geçirilmesi, ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulunca yapılacak birleştirme işlemleri; halkoyuna sunulan kanunla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisindeki çoğunluk ve azınlık görüşleri ile Cumhurbaşkanının görüşünün ve halkoyu sonuçlarının Türkiye Radyo ve Televizyonları aracılığı ile seçmenlere açıklanması ilkelerini, 298 sayılı Kanun’da yer alan benzer hükümleri dikkate alarak tespit ve ilan etmek. (ek md 5)

 

68-İlçe seçim kurullarından Yüksek Seçim Kuruluna elektronik ortamda gönderilen sandık ölçekli seçim sonuçlarını, talepleri hâlinde seçime katılan siyasi parti genel merkezlerinin de eş zamanlı olarak izleyebilmeleri ve aynı formatta bilgisayar ortamında saklayabilmeleri için gerekli her türlü tedbir ile siyasi parti genel merkezlerinin kullanımına açılacak veri tabanları ile ilgili her türlü güvenlik tedbirlerini almak. (ek md 9)

 

C. 7062 YÜKSEK SEÇİM KURULUNUN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN’DA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

6’ncı Maddede Sayılan Görev ve Yetkiler

1- Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

 

2- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul etmek.

 

3- Cumhurbaşkanı seçimi tutanaklarını kabul etmek ve seçilen Cumhurbaşkanı adına seçildiğine dair tutanak düzenlemek.

 

4- Seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, yönetilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemek.

 

5- Bu Kanun’un uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri yapmak.

 

6- Seçim sürecinde, seçmenlerin hak ve yükümlülükleri ile seçim iş ve işlemlerinin anlatılması amacıyla radyo ve televizyonlarda zorunlu yayın kapsamında yayımlanmak üzere tanıtım programları hazırlamak veya hazırlatmak.

 

7- Seçmen kütüğünün önemi ve düzenlenme yöntemleri ile seçmenlerin görev ve sorumlulukları hakkında tanıtım programlarıyla vatandaşları bilgilendirmek.

 

8- Engelli seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü tedbiri almak.

 

9- Yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak.

 

10- Görev alanıyla ilgili konularda yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.

 

Ç. 2839 SAYILI MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ KANUNU’NDA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Seçim çevreleri ve her seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısını, genel nüfus sayımı sonuçlarının açıklanmasından itibaren en geç altı ay içinde, 2839 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi uyarınca tespit ederek Resmî Gazete, radyo ve televizyonla ilan etmek. (md 5)

 

2- Seçimlerin yenilenmesine veya ara seçimi yapılmasına karar verildiği hâllerde, bu Kanun ile 298 sayılı Kanun ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun seçimlere ilişkin olarak tespit ettiği süreleri kısaltarak uygulayabilmek. (md 9)

 

3- İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partilerin, seçimin başlangıç tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde, genel başkanların imzalarını ihtiva eden ittifak protokolünü teslim almak. (md 12A/2)

 

4- Aday listelerinin teslim edilmesi için belirlenen tarihten üç gün öncesine kadar, Kurula bildirimde bulunmak suretiyle ittifaktan vazgeçen siyasi partileri, aynı ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere derhal bildirmek. (md 12A/4)

 

5- 2839 sayılı Kanun’un “Seçim İttifakı” başlıklı 12/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile seçim ittifakına ilişkin diğer hususları belirlemek. (md 12/5)

 

6- Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına, eksiklerin derhal tamamlanmasını bildirmek. (md 13/1)

 

7- Siyasi partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında aday gösterilmiş olmakla beraber yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında eksik aday gösterilmesi hâlinde, o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına aday listelerinin tamamlanmasını bildirmek. (md 14/1)

 

8- Siyasi partilerin aday listelerinde, yapılan itirazlar üzerine eksiklik husule geldiği takdirde, tebliğden itibaren iki gün içinde bu eksiklerin tamamlanması hususunu ilgili siyasi partilere bildirmek. (md 15)

 

9- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini alındı belgesi karşılığında ön seçim gününden en geç on gün sonraki gün, saat 17.00’ye kadar teslim almak ve bunları derhal il seçim kurullarına bildirmek. (md 20/1-2)

 

10- Bütün siyasi partilerin aday listelerini Resmî Gazete ve radyo ile geçici listeler hâlinde ilan etmek. (md 20/2)

 

11- Bağımsız milletvekili adaylığı için yapılacak başvuruları alışılmış araçlarla geçici listeler hâlinde ilan etmek. (md 21/1)

 

12- Adayların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna yapılan itirazlar üzerine il seçim kurullarınca verilen kararlara karşı iki gün içinde yapılacak itirazları üç gün içinde ve en geç kesin aday listelerinin ilanı gününe kadar karara bağlamak. (md 22)

 

13- Adaylıklar kesinleştikten sonra bütün adayları oy verme gününden önceki elli beşinci gün, seçim çevreleri itibarıyla Resmî Gazete ve radyo ile ilan etmek. (md 24/1)

 

14- İl seçim kurullarının kendi seçim çevrelerindeki adayları, alışılmış araçlarla ilan edeceği tarihi belirlemek. (md 24/2)

 

15- Milletvekili seçimlerinde kullanılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulaları ile bağımsız adayların oy pusulalarını, 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak, kâğıdında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan kâğıtlara bastırmak. (md 26/1-a)

 

16- Oy pusulasında siyasi partilerin yerini seçime katılan siyasi parti temsilcileri huzurunda çekilen kura sırasına göre belirlemek. (md 26/1-b)

 

17- Her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulalarını dört yüzlük paketler hâline getirilerek numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ile birlikte seçim çevrelerine göndermek. (27/1)

 

18- Bütün illerden il seçim kurullarınca bildirilen bilgilere göre, Türkiye genelinde geçerli oyların toplamını yapmak ve her siyasi partinin ve ittifakın aldığı geçerli oy toplamını genel geçerli oy toplamına bölerek, siyasi partilerin ve ittifakların ülke genelinde aldığı oy yüzdesini hesaplamak ve yüzde yedilik barajı aşan siyasi partilerin ve ittifakların isimlerini il seçim kurullarına bildirmek ve ilan etmek. (md 33/3)

 

19- İl seçim kurulu tarafından milletvekili seçilenlere, seçildiklerine dair düzenlenen ve iki örneği Kurula gönderilen tutanaklardan birini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermek. (md 36/2)

 

20- Seçim sonuçlarıyla ilgili il seçim kurullarınca verilen bilgileri, bekletmeden radyo ve televizyonlar aracılığıyla derhal yayımlamak. (md 37/1)

 

21- Bütün illerden verilecek bilgiler tamamlanır tamamlanmaz, tasdikli tutanak suretlerinin alınması veya itiraz varsa bu itirazın incelenerek karara bağlanması beklenmeksizin, her partinin kazandığı milletvekili sayısı ve milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını Türkiye Radyo ve Televizyonları ile derhal yayımlamak. (md 37/2)

 

22- Seçim sonuçlarını gösteren tutanakların bütün illerden gönderilmesi üzerine, en kısa zamanda Radyo ve Televizyon ve Resmî Gazete ile ikinci bir bildiri yayımlayarak iller ve seçim çevreleri itibarıyla, milletvekili seçilenlerin ad ve soyadlarını, seçmen sayısını, oy kullanan seçmen sayısını, katılma oranını, geçerli oy pusulası sayısını her parti ile bağımsız adayların kazandıkları oy sayısını açıklamak. (md 37/3)

 

23- İller, seçim çevreleri ve ilçeler, seçim bölgeleri ve sandık bölgeleri itibarıyla sandık kurulları tutanaklarında bulunan bilgileri TÜİK’e vermek. (md 38)

 

24- Oyların dökümüne, sayımına veya bu oyların partiler ile bağımsız adaylara bölümüne ilişkin olarak milletvekili tutanaklarına yapılan itiraz üzerine yeniden yapılan döküm, sayım ve hesap sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılacak döküm, sayım ve hesap sonucuna göre seçilmiş oldukları anlaşılanlara tutanaklarını vermek. (md 39/1)

 

25- Bir seçim çevresinde yapılan seçimin, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verildiği takdirde, seçimin iptaline dair kararla birlikte o çevrede, seçimin yapılacağını Resmî Gazete ve diğer vasıtalarla derhal ilan etmek. (md 39/2)

 

26- Milletvekillerinden bir veya birkaçının tutanaklarının iptaline karar verildiği takdirde, tutanakları iptal olunan milletvekilleri yerine, 34 ve 35’inci madde esaslarına göre sıradaki adaya tutanak vermek. (md 39/4)

 

27- Milletvekili seçimlerinin sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararları almak. (md 42/2)

 

D. 2972 SAYILI MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN’DA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Ön seçim tarihini tespit etmek. (md 13/2)

 

2- Oy pusulalarını 298 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin (1) numaralı bendindeki esaslara uygun olarak bastırmak veya izin ve denetimi altında il seçim kurullarına bastırtmak. (md 18/2-a)

 

3- Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerini siyasi parti temsilcilerinin huzurunda çekilen kura esasına göre belirlemek. (md 18/2-b)

 

4- Oy pusulalarının il seçim kurullarına bastırtılmadığı hâllerde, her sandıkta kullanılacak birleşik oy pusulalarını o sandığın seçmen sayısının % 15’i kadar fazla adette paketler hâline getirilerek numaralanıp mühürlendikten sonra yeteri kadar zarf ve belediye meclisi üye adayları isim listesi ile birlikte seçim çevrelerine göndermek. (md 18/2-h)

 

5- Oy pusulası konulacak olan zarfları il seçim kurullarına, her ilin ihtiyacına yetecek sayıda, alındı belgeleri karşılığında göndermek. (md 18/2-i)

 

6- İl seçim kurullarının kararlarına karşı 298 sayılı Kanun’un 130’uncu maddesinde tespit edilmiş olan süreler içinde yapılan itirazları karara bağlamak. (md 25/5)

 

7- İlçe seçim kurulları tarafından yollanan belgelere dayanarak seçimin genel sonucunu ilan etmek. (md 26)

 

8- Ulusal nitelikte olan özel radyo ve televizyonlarda TRT’de uygulanan usul ve esaslara göre yapılacak siyasi partilerin propaganda konuşmalarını düzenlemek ve denetlemek. (md 35/1)

 

E. 3376 SAYILI ANAYASA DEĞİŞİKLİKLERİNİN HALKOYUNA SUNULMASI HAKKINDA KANUN’DA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulma işlemlerinin yönetim ve denetimini sağlamak. (md 3/1)

 

2- Anayasa değişikliklerinin halkoyuna sunulması için bütün tedbirleri almak ve hazırlıkları yapmak; halkoylamasının sağlıklı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla gerekli ilke kararlarını almak. (md 3/2)

 

3- İl seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan etmek. (md 8/2)

 

F. 6271 SAYILI CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ KANUNU’NDA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Cumhurbaşkanı seçimlerinin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak amacıyla, gerekli ilke kararları almak, 298, 2820, 2839, 2972 ve 3376 sayılı kanunlar ile 6271 sayılı Kanun’da seçimle ilgili olarak yer alan bütün süreleri gerektiğinde kısaltarak tespit ve ilan etmek. (md 2/6)

 

2- Cumhurbaşkanı seçim takvimini resen belirlemek ve ilan etmek. (md 3/7)

 

3- Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapılacak süreyi ilan etmek; adaylarla ilgili bilgi ve belgelerde eksiklik tespit edilmesi hâlinde, ilgili siyasi partilere eksikliklerin giderilmesi için beş günlük süre vermek. (md 8/2-3)

 

4- Seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyen kişilerin başvurularını kabul etmek; bu başvuruları iki gün içinde incelemek; başvurulara ilişkin bilgi ve belgelerde eksiklik bulunması hâlinde eksikliklerin tamamlanması için iki günlük süre vermek, bu süre içinde eksiklikler tamamlanmadığı takdirde başvuruyu reddetmek; (md 8A/2-3b)

 

5- Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuranın, seçilme yeterliğinin bulunmadığının tespit edilmesi hâlinde, başvuruyu reddetmek; ret kararının bildirimi üzerine iki gün içinde dilekçeyle yeniden inceleme talebinde bulunulması hâlinde bu talebi üç gün içinde karara bağlamak. (Md 8A/3a)

 

6- Seçmenlerce aday gösterilenlerden adaylık başvurusu kabul edilen kişileri ilan etmek. (md 8A/4)

 

7- Seçmenlerce aday gösterilenlere itiraza ilişkin hususları belirlemek. (md 8A/5)

 

8- Aday teklifine ilişkin başvuru ve formların şekli ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin aday göstermeleri dâhil seçmenler tarafından aday gösterilmeye ilişkin diğer usul ve esasları belirlemek. (md 8A/9)

 

9- Adaylar hakkında yaptığı inceleme sonucunda seçilme yeterliğini ve aday gösterilme şartlarını taşıyanları gösteren geçici aday listesini belirlemek; geçici aday listesi ve itiraz süresini Resmî Gazete’de yayımlamak. (md 9)

 

10- Resmî Gazete’de yapılan ilandan itibaren iki gün içinde, geçici aday listesine veya bu listeye alınmamaya ilişkin karara karşı yapılan itirazları üç gün içinde kesin karara bağlamak ve kesin aday listesini Resmî Gazete’de yayımlamak. (md 10)

 

11- Cumhurbaşkanı adayı gösterilen hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluşlarının memur statüsündeki görevlileri ile yaptıkları hizmet bakımından işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri, belediye başkanları ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar, kamu bankaları ile üst birliklerin ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında görev alanların, aday listesinin kesinleştiği tarih itibarıyla görevlerinden ayrılmış sayıldığı hususunu aday gösterilenin bağlı bulunduğu bakanlığa veya kuruma derhal bildirmek. (md 11/1)

 

12- Propaganda döneminde, Türkiye Radyo ve Televizyonlarında yapılacak propaganda yayınlarının tam bir tarafsızlık ve eşitlik içinde yapılmasını sağlamak. (md 13/2)

 

13- Seçilen adayın mal bildirimini, seçim sonuçlarının kesinleşmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlamak.(md 14/2)

 

14- Seçimlerde şeffaflığın sağlanması amacıyla, makbuz karşılığında alınamayacak nakdî yardım tutarını belirlemek. (md 14/4)

 

15- Adaylığın kesinleşmesinden seçim sonuçlarının kesinleşmesine kadar geçen dönemde bağış ve yardımlar ile yapılan harcamaların kaydedileceği listeleri tasdik etmek. (md 14/5)

 

16- Seçim sonuçlarının kesinleşmesini izleyen on gün içinde sunulan seçim hesapları ile bağış, yardım ve harcamalara ilişkin bilgi ve belgeleri, bir ay içinde incelemek ve incelemenin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde ilan etmek; varsa usulsüzlükleri ve öngörülen limitlerin aşılıp aşılmadığını tespit etmek; bu aşamada tespit edilen eksikliklerin giderilmesi amacıyla adaylara uygun bir süre vermek; alınan bağış ve yardımlardan belirtilen limiti aşan miktar ile harcanmayan kısmı Hazineye intikal ettirmek. (md 14/6-7)

 

17- Aday tarafından verilecek mal bildiriminin usul ve esasları, adaylar tarafından kullanılacak listelerin şekil, içerik ve tasdiki, makbuzların şekil ve içeriği, bastırılması, bağış ve yardımların alınması, kayda geçirilmesi, harcanması, harcanmayan ya da bağış sınırını aşan kısmın Hazineye intikali ile adaylara yardıma ilişkin diğer usul ve esasları belirlemek. (md 14/9)

 

18- Oylamalarda kullanılacak birleşik oy pusulalarıyla ilgili diğer hususları belirlemek; birleşik oy pusulalarını bastırmak, gerektiğinde uygun göreceği il seçim kurulları vasıtasıyla bastırmak. (md 15)

 

19- Sandık, ilçe ve il seçim kurullarınca düzenlenmesi gereken tutanakların içeriği ile seçim sonuçlarının birleştirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek; il seçim kurullarından gelen sonuçları birleştirerek ilan etmek. (md 18)

 

20- Bir veya birkaç seçim çevresinde, yapılan seçimin veya düzenlenen birleştirme tutanağının, seçim işlemleri sebebiyle iptaline karar verilmesi hâlinde, iptal edilen kısmın ülke genelindeki seçim sonuçlarına etkisi olup olmadığı göz önüne alınarak söz konusu seçim çevrelerinde seçimlerin yenilenip yenilenmeyeceğine karar vermek. (md 19)

 

21- Cumhurbaşkanı seçiminin kesin sonuçlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Makamına bildirmek, kamuoyuna ilan etmek ve Resmî Gazete’de yayımlamak. (md 20/1)

 

22- Seçilen Cumhurbaşkanı adına, Cumhurbaşkanı seçildiğine dair bir tutanak düzenlemek; bu tutanağı seçilen Cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmak. (md 20/2)

 

G. 2820 SAYILI SİYASİ PARTİLER KANUNU’NDA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Siyasi partilerce aday tespitinin yapılacağı günü, genel seçimlerden en az yetmiş beş gün önceki bir tarih olarak belirleyip ilan etmek. (md 37/5)

 

2- Siyasi partilerde aday adaylığı ve merkez adaylığı ile ilgili kurallara aykırı hareket edenlerin adaylığını iptal etmek. (md 40/5)

 

3- İl seçim kurullarından gelen ön seçimle tespit edilmiş parti adayları listelerinin tasdikli birer örneğini derhal ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim etmek. (md 48)

 

4- Ön seçimlerde adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri anlaşılanlara tutanaklarını vermek. (md 51/3)

 

Ğ. 6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN’DA YER ALAN GÖREV VE YETKİLER

 

1- Seçimlerle ilgili olarak seçim dönemlerinde yapılan yayınlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek. (md 30/1)

 

H. YETKİLİ HÂKİMİ VEYA İLÇE SEÇİM KURULUNU BELİRLENME GÖREVİ

 

1- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde, Barolar ile Türkiye Barolar Birliğinin gizli oyla yapılacak organ seçimlerini yapmakla görevli hâkimi belirlemek. (1136 sayılı Avukatlık Kanunu ek md 3/2)

 

2- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde, Türkiye Noterler Birliğinin merkez organları ile noter odalarının organlarının seçimlerinde görevli hâkimi belirlemek. (1512 sayılı Noterlik Kanunu ek md 1/2)

 

3- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin seçimlerini yapacak ilçe seçim kurulu başkanı hâkimi belirlemek. (5411 sayılı Bankacılık Kanunu md 81/1)

 

4- Seçim yapılacak yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması hâlinde, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği seçimlerini yapmakla görevli hâkimi belirlemek. (5684 sayılı Sigortacılık Kanunu md 25/2)

 

5- Bir yerde birden fazla ilçe seçim kurulu bulunması hâlinde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile odaların seçimlerini yapmakla görevli hâkimi belirlemek. (6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ek md 2/2)

 

6- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde, Veteriner Hekim Odaları ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği organlarının seçimlerini yapmakla görevli hâkimi belirlemek. (6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun ek md 2/2)

 

7- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde, Finansal Kurumlar Birliğinin organ seçimlerini yapacak ilçe seçim kurulu başkanı hâkimi belirlemek. (6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu md 42/1)

 

8- Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde, Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliğinin organ seçimlerini yapacak ilçe seçim kurulu başkanı hâkimi belirlemek. (6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ek md 1/3)

 

9- Birden fazla ilçe seçim kurulu başkanı bulunan yerlerde, Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği seçimlerini yapmakla görevli hâkimi belirlemek. (6964 sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanunu md 8)

 

10-Birden fazla ilçe seçim kurulu bulunan yerlerde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin seçimlerini yapmakla görevli ilçe seçim kurulunu belirlemek. (3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu md 40/2)

Kaynak: YSK Web Portal

Diğer Seçim Haberleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir